S.I.S. Kft. Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben erről ellentétes írásos megállapodás nem születik, a S.I.S. Sonitus Industrial Solutions Kft. (továbbiakban Szállító) minden partnerével az alább részletezett szállítási és fizetési feltételekkel köt megállapodást. (A Vevő részéről egyoldalúan kiadott, Szállító részéről aláírásra nem kerülő szállítási feltételeket lehetőségeinkhez mérten betartjuk, de nem tekintjük kötelező érvényűnek! Az egyedi megállapodásokban nem részletezett, de itt szereplő feltételek is az alábbi ÁSZF-ben foglaltak szerint érvényesek!)

A szállítási és fizetési feltételek jellege: kereskedelmi szállítási szerződés, amely a megrendelt áru, vagy szolgáltatás megrendelésével jön létre és a termék vagy szolgáltatás leszállításával teljesítettnek tekintendő. A Szállító jogosult a teljesített kereskedelmi szállítási szerződésben foglalt termék ellenértékének megfelelő számlát a Vevőnek benyújtani.

 

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy

 • A Vevő által megjelölt termék szállítása esetén a Szállító nem vállalja, hogy a termék mindenben kielégíti a Vevő igényeit.
 • A Szállító által javasolt termék esetén a Szállító a termék csak azon szolgáltatásainak teljesítésére vállal garanciát, amely elvárásokról a Vevő előre tájékoztatta.

 

A Vevő a szállított termék ellenértékét a Szállító számlája alapján egyenlíti ki. Ennek keretében tudomásul veszi, hogy

 • A szállítás teljesítése és a számla átvétele után annak kiegyenlítését semmilyen egyéb feltételhez nem kötheti.
 • A Vevő a számlával, illetve jelen feltételekkel kapcsolatos bárminemű kifogást csak a számla fizetési határidejének lejártáig, illetve ha a számla kézhezvétele ezután történt, további, a kézhezvételtől számított három (3) munkanapon belül tehet írásban. (Számlareklamáció esetén a számla egyidejű visszaküldésével.)
 • Számlával kapcsolatos reklamáció nem tehető, illetve annak kiegyenlítése nem tartható vissza, amennyiben:
 • a számla tartalmi és formai szempontból megfelel a jogszabályoknak és érték szempontból megfelel az előzetes megállapodásnak.
 • a felmerült kifogás garanciális kötelezettség keretében kijavítható.
 • A számla kiegyenlítéséig a szállított áru a Szállító tulajdonát képezi, a Vevő (büntetőjogi felelőssége mellett) nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem semmisítheti meg.
 • A szállított árut a számla fizetési határidejének lejárta után a Szállító saját döntése alapján:
 • visszaszállíthatja
 • a fizetési határidő és a visszaszállítás közti időszakra az alábbi tételeket számolhatja fel a Vevő felé:
 1. az áru értékének egyszeri 10%-át értékcsökkenés címén
 2. a szállítással és visszaszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi költségét.
 • Késedelmes fizetés esetén a késedelmi időszakra a Szállító évi 20% kamatot számít fel. Kiegyenlítésnek a számla végösszegének teljes, hiánytalan kifizetése számít!
 • Nagymértékű vagy rendszeres késedelmes fizetés esetén a Szállító megtagadhatja a további szállítást, illetve készpénzes fizetéshez kötheti azt.

Késedelmes fizetés esetén Szállító Fizetési emlékeztetőt, majd (legalább egy héttel később) Fizetési felszólítást küld Vevő részére. A Fizetési felszólítás kiküldése után az esedékes késedelmi kamat kifizetésétől Szállító nem tekint el.

A fizetési határidőt 30 nappal meghaladó késedelmes kintlévőségeket Szállító – Vevő külön értesítése nélkül – külső adósságbehajtó céggel hajtathatja be. A késedelmes tartozás behajtásának költségei Vevőt terhelik. A felmerülő behajtási költség a tőketartozással, valamint a késedelmi kamattal együtt beszedésre kerül! A fizetési határidőt 120 nappal meghaladó késedelmes tartozás esetén Szállító minden esetben bírósági úton érvényesíti igényét a Vevő  tartozásának és annak kamatainak megfizetése érdekében!

 

Szállító a szállítási határidőket informatív jelleggel visszaigazolja, a visszaigazolt határidőket minden esetben igyekszik betartani, azonban Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges szállítási késedelem nem képezheti a Vevő részéről semmilyen követelés tárgyát Szállítóval szemben. Amennyiben a teljesítés egészben vagy részben nem lehetséges a megadott határidőre, úgy Szállító köteles írásban értesíteni Vevőt a késedelemről.

Szállító a részszállítás jogát fenntartja. Részszállításkor, fizetési késedelem esetén Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a már esedékessé vált részletek valamint az egyéb jogcímen fennálló jogos követelései kifizetéséig a szállítandó árukat visszatartsa.

 

Amennyiben Vevő a Szállító ajánlatának elfogadása után rendelését visszamondja, úgy rendeléstörlési díj megfizetésére köteles. Normál tételek esetében Vevő köteles a számla végösszegének 10%-át, valamint a felmerült szállítási és visszaszállítási költségeket megfizetni! Speciális (vevői igények szerint egyedileg kialakított, vagy kizárólag a vevő számára rendelt) tételek esetén Vevő köteles a számla végösszegének 100%-át, valamint a felmerült szállítási és visszaszállítási költségeket megfizetni Szállító részére!

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító a termék előállításához, illetve a nyújtott szolgáltatáshoz alvállalkozót is foglalkoztathat.

 

Azon termékek esetében, amelyekhez a Szállító külső szakszerviznek szóló jótállási jegyet biztosított, a Vevő – saját döntése alapján – Szállítóhoz, vagy közvetlenül a termékhez adott jótállási jegy szerinti szakszervizhez fordulhat.

Azon termékek esetében, ahol a törvény szavatosságot ír elő, a szavatosság ideje mindig a törvényben meghatározott időtartamra terjed ki. A szavatossággal kapcsolatos kötelezettségvállalás Szállítót azon hibák kijavítására kötelezi, melyek rendeltetésszerű használat során felmerültek és a gyártásra vezethetők vissza, azaz a termék átadásakor rejtetten már a termékben voltak. A szavatosság keretében orvosolt reklamációk esetében a reklamált termék minden esetben javításra kerül. (Kivéve, ha ez nem lehetséges.) Szavatossággal kapcsolatos ügyintézés keretében termékcsere vagy vételár visszatérítés csak abban az esetben lehetséges, ha a kifogásolt hiba nem javítható, vagy Vevő és Szállító ebben közösen, egyetértésben megállapodtak.

 

 

Miután jelen ÁSZF a szállításhoz mellékelt számla és/vagy szállítólevél szerves része, ezért a számla átvételével a Vevő elfogadja jelen szállítási feltételeket is.

A szerződésben nem szabályozott kérdésben a PTK szabályai irányadók. A Szállító és a Vevő között esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására a Felek jelen megállapodásban kikötik a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

 

Érvényes: 2012. augusztus 11-től új ÁSZF kiadásáig.

Ezen ÁSZF nem vonatkozik az ekszij.hu, a hajtastechnika.hu és a munkaruhazat.hu webáruházakban leadott rendelésekre. A webáruházakban leadott rendelések az adott webáruházban olvasható ÁSZF szerint érvényesek!